RoHS BELGESİ NEDİR ?

RoHS belgesi elektronik devre, kart ve aletlerde yer almaması gereken maddeleri belirten test raporu ile birlikte belirtilen belgedir. Birçok ürün grubu için verilmektedir.

RoHS BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ROHS

Elektrik ve elektronik eşyalardaki (EEE) belirli tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin 2011/65/EU sayılı Direktifi RoHS 2, Avrupa Birliği’nde yürürlükte bulunan eski direktifin (RoHS 1) yerini alarak 2 Ocak 2013 tarihi itibarıyla uygulamaya alınmıştır.

RoHS 2, önceki direktiften (RoHS 1) farklı olarak AB’nin Yeni Çerçeve Düzenlemesi’ne (NLF) ile REACH Tüzüğü’ne  uyum gözetilerek hazırlanmıştır.  Birliğin Yeni Düzenleme Çerçevesini (NLF), 765/2008/EC sayılı Tüzük (ürünlerin pazara sunulmasına dair akreditasyon ve pazar gözetimi ile 339/93/EEC sayılı tüzüğü değiştirilmesine ilişkin tüzük) ile (ürünlerin pazara sunulmasının genel çerçevesini oluşturan ve 93/465/EEC sayılı Konsey kararını değiştiren karar) oluşturmaktadır. NLF, tedarik zincirindeki tüm operatörleri (üretici, yetkili temsilci, distribütörler, ithalatçı) ve bunların ürünle ilgili rollerini dikkate almaktadır.

Ayrıca ürünün düzenlemeye uyumu ile ilgili üretici rolüne açıklık getirilerek distribütör veya ithalatçının üründe modifikasyona gitmesi ya da ürünü kendi isimleriyle pazara sunmaları durumunda orijinal üretici ile aynı yükümlülüklere (örneğin teknik dosya hazırlığı, AB Uygunluk Deklarasyonunun hazırlığı, ürüne CE işareti iliştirilmesi gibi) sahip olunmasını gerekli kılmaktadır.  Avrupa Komisyonu  Birliğin Yeni Düzenleme Çerçevesi’nde yer alan hükümlerin ve konseptin uygulanmasına rehberlik etmesi amacıyla Mavi Rehber (Blue Guidance) yayımlanmıştır.

RoHS 2’nin 21. hükmünde direktife tabi EEE’lerin uygunluğunun değerlendirilmesi için prosedürlerin, Ürünlerin Pazara Sunulmasının Genel Çerçevesini oluşturan 9 Temmuz 2008 tarih ve 768/2008/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı ile uyumlu olması gerektiği belirtilmekte ve  Madde 14’ündeki  CE  İşareti için genel prensiplerle ilgili olarak Ürünlerin Pazara Sunulmasına ilişkin Akreditasyon ve Pazar Gözetimi ile 339/93/EEC sayılı Tüzükte değişiklik yapılmasına ilişkin 765/2008/EC sayılı Tüzüğe atıf yapılmaktadır.  

Birliğin Yeni Çerçeve Düzenlemesine (NLF) dayalı  “CE İşareti Direktifi” olarak da bilinen RoHS 2 , “ Uygunluk Değerlendirmesini”, “CE İşareti” ve “AB Uygunluk Deklarasyonu”nu gerekli kılmakta ve eski direktife benzer 6 tehlikeli maddenin kısıtlanması yine devam etmektedir.

Kapsam

Yeni Direktif (RoHS 2), eski direktifin (RoHS1) kapsamındaki 8 kategoriye ek olarak 3 yeni kategori daha dahil ederek EEE’lerin tamamını kapsamına almıştır. 2 Ocak 2013 tarihi itibarıyla 8 kategorideki EEE’lere uygulanan RoHS 2, yeni kategorilere ise aşamalı süreç dahilinde uygulanacaktır. Aşağıda kırmızı renkte belirtilen üç yeni kategorye giren  EEE’ler için belirtilen tarihler itibarıyla RoHS 2’ye uyum şartı olarak belirlenmiştir:

RoHS belgesini bir çok endüstriyel firma talep etmektedir. RoHS testi sonrası ile RoHS belgenizle tüm dünya pazarlarına ürünlerinizi kolayca satabilirsiniz.

Kapsamdaki ürün kategorileri (Ek I)15349_miscellaneous_electronic_circuit

  1. Büyük ev aletleri
  2.  Küçük ev aletleri
  3.  IT ve telekomünikasyon eşyaları
  4. Tüketici eşyaları
  5. Aydınlatma cihazları (ampuller ve avizeleri dahil edildi)
  6. Elektrikli ve elektronik  araçlar
  7. Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları
  8. Tıbbi cihazlar (22 Temmuz 2014)
    – In-vitro diagnostik tibbi cihazlar (22 Temmuz 2016)
  9. İzleme ve kontrol aletleri (22 Temmuz 2014)
    – Endüstriyel  izleme ve kontrol aletleri (22 Temmuz 2017)
  10. Otomatik dağıtıcıları
  11. Yukarıdaki kategorilerin kapsamına girmeyen diğer  EEE’ler (23 Temmuz 2019)

YENİ EEE KATEGORİLERİ İÇİN AŞAMALI UYGULAMA TAKVİMİ

Kısıtlanan maddeler (Ek II)

EEE’lerde  (kablo ve tamir, yeniden kullanım, fonksiyon veya  kapasite yenileme amaçlı yedek parçalar da dahil) kullanımı kısıtlanmış maddeler ve izin verilen ağırlıkça maksimum konsantrasyon oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 Kısıtlanan Madde İzin Verilen Maksimum Konsantrasyon
 1. Kurşun (Pb) % 0.1
 2. Cıva (Hg) % 0.1
 3. Kadmiyum (Cd) % 0.01
 4. (+6) değerlikli Krom (Cr) % 0.1
 5.Polibromlı bifeniller (PBB) % 0.1
 6.Polibromlu difenileterler (PBDE) % 0.1
 7. Bis(2-etilheksil) fitalat (DEHP)   % 0.1
 8.  Butil benzil fitalat (BBP) % 0.1
 9.  Dibutil fitalat (DBP) % 0.1
 10. Diizobutil fitalat (DIBP) % 0.1

2011/65/EU sayılı  Direktifin (RoHS2) kısıtlanmış maddelerin listesine ilişkin Ek- II’sini değiştiren 31 Mart 2014 tarih ve 2015/863 (EU) sayılı Direktif

RoHS2 Ek-II’ ye dahil edilen 4 fitalatın (DEHP, BBP, DBP, DIBP)  EEE’lerde kısıtlanmasına ilişkin uygulama takvimi

  • EEE’ler (kablo veya EEE’nin tamir, onarım ve fonksiyon  yenileme amaçlı yedek parçaları da dahil) için 22 Temmuz 2019 itibarıyla
  • Tıbbi Cihazlar (in vitroTıbbi Cihazlar dahil) için 22 Temmuz 2021 itibarıyla
  • İzleme ve Kontrol Cihazları (Endüstriyel ve Kontrol Cihazları dahil)için 22 Temmuz 2021 itibarıyla

başlayacak.

2015/863 (EU) sayılı  Direktif’, 31 Aralık 2016 tarihine kadar Üye Ülke kanunlarına aktarılacak ve  22 Temmuz 2019 tarihi itbarıyla  uygulanacak.
Not: Üç fitalat (DEHP,BBP ve DBP), 1907/2006 (EC) sayılı REACH Tüzüğü’nün EK XVII’siyle (51. Giriş) oyuncaklarda  zaten  kısıtlandığından,  tekrarı önlemek adına RoHS2 kapsamında  sözkonusu fitalatlarla  (DEHP, BBP ve DBP) ilgili kısıtlamalardan oyuncaklar muaf tutulmuştur.

RoHS 2 Ek II’nin gözden geçirilmesi kapsamında  öncelikli maddelerle ilgili değerlendirmeler için tıklayınız.

Temel Yükümlülükler

RoHS 2 Madde 7 uyarınca  EEE’lerin RoHS 2’ye uyumu  için uygunluk değerlendirmesinin 768/2008 sayılı Kararın Ek II’sindeki prosedürlerden  Modül A’ya göre yerine getirilmesi gerektirmektedir. Uygunluk değerlendirme prosedürlerinin modüler yapısı,  Mavi Rehber’de (Blue Guide) detaylı olarak ele alınmıştır. 

RoHS 2 18.hüküm uyarınca 8. kategoriye giren tıbbi cihaz ve in-vitro tanı cihazlarının uygunluk değerlendirmelerinin  ürünün tabi olduğu ilgili direktife  göre yapılmalıdır.

  • Tıbbi cihazlar için 93/42/EEC sayılı Direktif
  • In-vitro tıbbi tanı cihazları için 98/79/EC sayılı Direktif

Yukarıdaki tıbbi cihazların uygunluk değerlendirmesi prosedürleri, uygunluk değerlendirmesine Onaylanmış Kuruluş (Notified Bodies) katılımını gerekli kılmaktadır.

  1. Teknik Dosya 

İçeriğinde ürün tanımını, tasarımı, üretim çizim& bileşen, parça, devre vb şema ve açıklamaları, harmonize standartların listesi, tedarikçilerin sertifikaları, deklarasyonları vb, tasarım hesapları, yürütülen kontroller, test raporları yer alır. Teknik dosyaya dahil edilecek bilgi/ belgeler ve direktife uyumun sağlanmasında takip edilecek metod için EN 50581 Standardı tavsiye edilir.

  1. Üretim 

Üretici tarafından  üretim prosesi & takip için üretilen ürüne (EEE)  ait teknik dosyaya ve direktif gerekliklerine uyumunu sağlayan önlemler alınmalısı gereklidir.

  1. AB Uygunluk Deklarasyonu (EU DoC) ROHS MSDS

EEE’lerin tehlikeli madde kısıtlamaları ile ilgili gerekli koşulları karşıladığını belgeler.

AB Uygunluk Deklarasyonu (EU DoC) için içerik ve format RoHS 2- Ek VI’da belirtilmiştir. Ürünün pazara sunulduğu AB Üye Ülke lisanında hazırlanmalıdır.

 

 

AB’ye EEE ihracatı

Çevre ve Şehirclik Bakanlığı tarafından AB’nin 2002/95/EC sayılı Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına ilişkin Direktifi ile 2002/96/EC sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Direktifine paralel olarak hazırlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, 22 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla ülkemizde yürürlükte bulunmaktadır.

Avrupa Birliği’nin Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına ilişkin 2011/65/EU sayılı yeni direktifi (RoHS 2), 2 Ocak 2013 tarihi itibarıyla 2002/95/EC Direktifi (RoHS 1) yürürlükten kaldırmıştır. Birliğin Yeni Düzenleme Çerçevesine dayalı 2011/65/EU sayılı yeni direktifinin (RoHS 2) gerekliliklerini karşılayan elektronik ürünlerde, Avrupa normlarına uyum için CE işareti zorunlu hale gelmiştir.

Mavi Rehber de kısaca ülkemizde AB’nin düzenlemesi ile uyumlu düzenlemelere tabi olmayan sektörlerden üretilen yada iç pazara sunulacak ürünlerin, AB’de üretilen ürünlerle eşit muamele görmedikleri ve ithalat kontrolüne tabi tutuldukları belirtilmektedir.

Ücretsiz danışmanlık, teknik bilgi ve fiyat teklifi almak için info@ayansan.com yada +90 0212 485 50 59 numaradan bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu Onaylıyorum.