HAVUZ KİMYASALLARI BİLDİRİMİ
havuz kimyasal bildirimi

Havuz Suyunda Kullanılan Kimyasal Madde Tebliğinin amacı; havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli bir şekilde ulaşmasını ve piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usul ve esaslarını
, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını belirlemektir.

HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞpool_chemicals

 

HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİ İÇEREN ÜRÜNLERİN TEKNİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

1- Formül: Ürün formülasyonunu oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça veya hacimce yüzde miktarları ile formülasyonu oluşturan kimyasal maddelerin formül içerisinde bulunuş nedenleri,

2- Ürünün, etken ve yardımcı maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri,

3- Ürünün formu ve ambalaj şekli (emülsiyon, solüsyon, tablet, granül ve benzeri),

4- Ürünün kontrol metotları (kimyasal, fiziksel),

5- Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun hazırlanmış güvenlik bilgi formu (GBF), ürünün etiketinde ürünün kullanım amacı ile ilgili bir iddia varsa bu iddiayı açıklayan bağımsız bilimsel kuruluşlardan alınmış bilimsel nitelikteki testler, raporlar ve görüşler,

6- Türkçe etiket örneği,

7- Bitmiş ürüne ait analiz sertifikası,

8- Etken ve yardımcı maddelerde ve bitmiş üründe stabilite testleri, şartları, kontrol yöntemleri, sonuçları ve değerlendirmesi,

 

 

9 – Ürünün kullanma süresi ve saklama koşulları,

10 – LD50 değeri için “IUCLID-Kimyasallara ilişkin Uluslar Arası Bilgi Erişimi Veri Tabanı (European Chemical Bureau), WHO, EPA veya eşdeğer kaynak” orijinal kaynak olarak dosyaya eklenmesi, etiket ve ürün güvenlik bilgi formundaki LD50 (oral, sıçan) değerinin bu kaynak ile uyumlu olması,

11- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

12- Türk Patent Enstitüsünden alınacak marka tescil belgesi veya marka tescil belgesinin başvurusunun fotokopisi,

13- Üretici firma tarafından onaylı kısa imalat yöntemi,

14- Üretim yerine ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı (ruhsatta faaliyet konusu belirtilmeli),

15- Mesul müdür diploma fotokopisi,

16- Mesul müdür sözleşmesi: Üretim yeri sahibi ile üretim yeri mesul müdürü olarak görev yapan kişi arasında yapılan anlaşmanın onaylı bir sureti,

17- Üretim yeri uygunluk raporu: Bakanlık/il müdürlüğü elemanlarınca üretim yerinin ek-2’ye göre tetkiki yapılarak düzenlenecek rapor,

18- Sağlık veya serbest satış sertifikası: Ürünün menşe ülkesinde aynı kullanım amacı için izinli veya satışının serbest olduğuna ilişkin menşe ülkenin izin vermeye yetkili kuruluşunca düzenlenmiş belgenin orijinali (tarihi bir yıldan eski olmayacak ve elçilik onaylı) ve noter onaylı tercümesi,

19- Fason üretim yapılacaksa fason üret

im sözleşmesi,

Fason üretim yaptıracak firma veya şahıs ile üretimi yapacak firma veya şahıs arasında noter huzurunda yapılacak yazılı anlaşmaya aşağıdaki hususlar eklenir:

a) Üretilecek ürünün toplam miktarı ve ambalaj sayısı,

b) Anlaşmanın geçerlilik süresi.

Not 1 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeler genel maddeler olup 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 19 uncu maddeler yerli üreticiler için, 18 inci maddede belirtilen şartlar ithal ürünler için düzenlenir.

Not 2 – Ayrıca Bakanlık tarafından yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin dışında gerekli görülmesi halinde üretici firma/mesul müdür onaylı ek bilgi ve belge talep edilebilir.

 

HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİN
ÜRETİM YERİ NİTELİKLERİ

(1) – Üretim yerinde; idari bölüm, üretim bölümü, kontrol bölümü (Laboratuvar kontrolü ve saire), ambalajlama bölümü ile hammadde ve ürün depolama bölümü bulunur.

(2) – Ham maddeler ve ambalajlar birbirine karışma riskini önleyecek şekilde yerleştirilir.

(3) – Üretim yerlerinde, üretim hattı ve depolar gaz ve ısıya duyarlı güvenlik donanımlarına sahip olmalıdır. Ayrıca depolanan ve üretilen ürünlere göre düzenlenmiş kaza, yangın ve saire durumlarına karşı güvenlikle ilgili uygulama planı yapılır. Bu plan hazırlanırken itici gazlarla üretim yapan işyerleri buna uygun ek güvenlik önlemleri almakla yükümlüdür.

(4) – Üretim yerinin zemini kolay temizlenebilir, pürüzsüz ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmalır.

(5) – Yeterli havalandırma ve yapılan işe uygun aydınlatma olmalıdır. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilir.

(6) – Üretim yerleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olmalıdır.

(7) – Üretim alanında periyodik kontrolleri yapılmış yangın tüpü ve ürüne göre temizleme malzemesi ve donanımı bulundurulur.

(8) – Üretimde kullanılan ekipmanlar, malzemeyle etkileşime girmeyecek türde olmalıdır.

(9) – Her üretim işlemine başlamadan önce işlemde kullanılacak bütün alet ve teçhizat temizlenir.

(10) – Üretim yerinde üretim işlemleri ve kontroller mesul müdür nezareti altında yapılır.

(11) – Ürünün dağıtımı ile ilgili kayıtlar tutulmalıdır.

(12) – İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynaklarının bulunması önlenir.

(13) – Çalışanların kişisel temizliği için uygun ve yeterli şartlar sağlanır. 

Ücretsiz danışmanlık, teknik bilgi ve fiyat teklifi almak için info@ayansan.com yada +90 (212) 485 50 59 numaradan bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu Onaylıyorum.